ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน


11 Dec 2021 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


11 Dec 2021 0

อำนาจหน้าที่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562


11 Dec 2021 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


11 Dec 2021 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


11 Dec 2021 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติคณะสัตวศาสาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมคณะวิชา ข่าวรับสมัครงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสหกิจศึกษาต่างประเทศ


11 Dec 2021 0

Q&A

Facebook: Asat Silpakorn Line ID: @asat Youtube: Asat SU ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


11 Dec 2021 0

Social Network

Facebook: Asat Silpakorn Line ID: @asat Youtube: Asat SU


11 Dec 2021 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (งานแผนและพัฒนาองค์กร/รายงานผล)


11 Dec 2021 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ พ.ศ.2564


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรียนการสอน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ทุนการศึกษา ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การดำเนินงานสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การจัดการเรียนการสอน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ กิจการนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ทุนการศึกษา ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การดำเนินงานสหกิจศึกษา การให้บริการการจัดการเรียนการสอน การจองห้องเรียน การจองห้องประชุม การจองห้องปฏิบัติการ การจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ อัตราค่าบริการ แบบฟอร์มรับตรวจวิเคราะห์ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการสหกิจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


11 Dec 2021 0

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

สถิตินักศึกษา/บัณฑิต สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ต้นทุนต่อหน่วยต่อผลผลิต ปีการศึกษา 2563 การให้บริการห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (2018-2021) สถิติการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (2018-2021) สถิติการให้บริการสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (การฝึกงานและสหกิจศึกษา/ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน)


11 Dec 2021 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงการสร้างพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564


11 Dec 2021 0

E-service

จองห้องเรียน จองห้องประชุม จองห้องปฏิบัติการ จองเครื่องมือวิทยาศาสตร์


11 Dec 2021 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ธ.ค.64) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ม.ค.65) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก.พ.65) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มี.ค.65) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เม.ย.65) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก.ค.65)


11 Dec 2021 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สิงหาคม 2564)


11 Dec 2021 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะสัตวศาสตร์ฯ


11 Dec 2021 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared pectroscopy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสซัน (Combustion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


11 Dec 2021 0